Administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 18 stycznia 2023 o 13:59:33. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących administrowania stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
z uwagi na wartość zamówienia w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

 1. Solec 24

00-403 Warszawa

tel. 22 629 92 68

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.muzeumazji.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 • Przedmiotem zamówienia jest administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie przy ul. Solec 24 (dalej: „Muzeum” lub „Zamawiający”).
 • Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod 72400000-4 Usługi internetowe.
 • W skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wchodzą następujące świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego:
 • dodawanie i aktualizacje treści (produkty, oferty, aktualności itp.);
 • kontrole działania systemu CMS oraz jego aktualizacje;
 • zapewnienie ciągłej dostępności i poprawności działania strony www oraz usuwanie awarii (niezwłocznie, jednak nie później niż 24h od jej wystąpienia);
 • instalowanie i konfiguracja wtyczek;
 • tworzenie kopii zapasowej strony (backup – minimum raz w miesiącu);
 • modyfikowanie i utrzymanie istniejących wdrożeń;
 • podłączenie usługi i monitorowanie komunikatów z Google Search Console;
 • podłączenie usługi i monitorowanie ruchu z Google Analytics;
 • sprawdzanie stanu indeksacji stron;
 • dostosowanie stron internetowych do najnowszych wymagań WCAG (co najmniej 80%), W3C oraz dostępności cyfrowej;
 • zamieszczenie na stronie polityki RODO.
 • Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem.
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje usługi zgodnie z polskimi normami i przepisami oraz zgodnie z wytycznymi producentów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim i adekwatnym do zakresu zamówienia zapleczem technicznym i kadrowym, niezbędnym do wykonania zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega jednocześnie, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, w formie abonamentu wypłacanego raz w miesiącu. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek właściwego oszacowania kosztu przedmiotu zamówienia. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wartość brutto miesięcznego abonamentu oraz wartość brutto całej 24-miesięcznej umowy.
 • Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Świadczenie usług przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego będzie miało miejsce w godzinach pracy administracji Muzeum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się, Wykonawca może świadczyć swoje usługi poza godzinami pracy administracji Muzeum.
 • Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
 • Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem – ich treść musi być tożsama z załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 • Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu (pełnomocnictwo rodzajowe).
 • Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, podana w kwocie brutto musi uwzględniać całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Niezastosowanie się do zaleceń Zamawiającego będzie skutkowało poprawieniem zaistniałych omyłek rachunkowych.
 • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 26.01.2023 r. godz. 12.00 na adres:

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

 1. Solec 24

00-403 Warszawa

tel. 22 629 92 68

e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl

UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
 • Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN – waga kryterium 100%.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta.
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zostały tak samo wycenione, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych
  niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z którą najpierw stworzy ranking ofert (od najtańszej do najdroższej), a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta była najtańsza jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów.
 • Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu
  w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego).
 • Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z Wykonawcą najwyżej ocenionym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką dysponuje do wysokości oferty najwyżej ocenionej.
 • Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
 1. nie wpłyną oferty;
 2. wszystkie oferty zostaną odrzucone;
 3. oferta z najniższą ceną będzie znacznie przekraczała ceny rynkowe;
 4. wybrana oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których mowa powyżej nie odniosły zamierzonego skutku.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
  oraz zamieści informację na stronie internetowej Muzeum.
 • Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się
  od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.
 • Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana Umowa, na zasadach i wzorze określonym przez Zamawiającego.
 • Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:
 1. których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
 2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
 3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.
 4. KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, tel. 22 629 92 68, fax. 22 621 94 70;
 • Muzeum powołało inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub adres do korespondencji podany w punkcie 9.1.
 • dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „Administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”, realizowanym bez zastosowania ustawy Pzp w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
 • odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
  którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej;
 • dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres obowiązku archiwizacyjnego, określonego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Muzeum;
 • w odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Wykonawca posiada:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • Wykonawcy nie przysługuje:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ:
  • zakresie przedmiotu zamówienia i spraw proceduralnych – Pan Maciej Gacyk, tel. 22 629 92 68 wew. 120;
  • ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres
   e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl
 5. ZAŁĄCZNIKI
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 1. UPUBLICZNIENIE

Strona internetowa Muzeum.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-01-18 13:59:33
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-02-03 13:53:38
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

18 stycznia 2023 o 13:59:33Aktualna wersja
Treść
<strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących administrowania stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong> <strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących administrowania stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong>
<strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. <strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
z uwagi na wartość zamówienia w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> z uwagi na wartość zamówienia w związku z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong>
&nbsp; Informacja o wynikach postępowania
<ol> <ol>
<li><strong>ZAMAWIAJĄCY< /strong></li>  <li>W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, złożonych przez:</li>
</ol> </ol>
<strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie</strong>  
<ol>  
  <table style="height: 946px" width="627">
  <tbody>
  <tr>
  <td width="95"><strong>Nr oferty</strong></td>
  <td width="358">< strong>Oferent</strong>
  <strong>(nazwa, adres)</strong></td>
  <td width="152"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 1</strong></td>
  <td width="358">DWA ZERO Andrzej Kasprzyk
  ul. Jeziorowa 47G, 03-991 Warszawa</td>
  <td width="152">82.360,80 zł</td>
  </tr>
  <tr>
<li><strong> Solec 24</strong></li>  <td width="95"><strong> 2</strong></td>
</ol>  
<strong>00-403 Warszawa</strong>  
<strong>tel. 22 629 92 68</strong>  
<strong>Adres strony internetowej Zamawiającego: </strong><strong><a href="http:// www.muzeumazji.pl/#_blank" >www.muzeumazji.pl< /a></strong>  
<ol start="2">  
<li><strong>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</ strong></li>  
</ol>  
<ul>  
<li><strong>Przedmiotem zamówienia jest administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie </strong>przy ul. <strong>Solec 24 (dalej: „Muzeum” lub „Zamawiający”) </strong>.</li>  
<li>Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod 72400000-4 Usługi internetowe.</li>  
<li>W skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wchodzą następujące świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego:</li>  
<li>dodawanie i aktualizacje treści (produkty, oferty, aktualności itp.);</li>  
<li>kontrole działania systemu CMS oraz jego aktualizacje;</li>  
<li>zapewnienie ciągłej dostępności i poprawności działania strony www oraz usuwanie awarii (niezwłocznie, jednak nie później niż 24h od jej wystąpienia);</li>  
<li>instalowanie i konfiguracja wtyczek;</li>  
<li>tworzenie kopii zapasowej strony (backup – minimum raz w miesiącu);</li>  
<li>modyfikowanie i utrzymanie istniejących wdrożeń;</li>  
<li>podłączenie usługi i monitorowanie komunikatów z Google Search Console;</li>  
<li>podłączenie usługi i monitorowanie ruchu z Google Analytics;</li>  
<li>sprawdzanie stanu indeksacji stron;</li>  
<li>dostosowanie stron internetowych do najnowszych wymagań WCAG (co najmniej 80%), W3C oraz dostępności cyfrowej;</li>  
<li>zamieszczenie na stronie polityki RODO.</li>  
<li>Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem.</li>  
<li>Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje usługi zgodnie z polskimi normami i przepisami oraz zgodnie z wytycznymi producentów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.</li>  
<li>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim i adekwatnym do zakresu zamówienia zapleczem technicznym i kadrowym, niezbędnym do wykonania zamówienia.</li>  
<li>Zamawiający zastrzega jednocześnie, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, w formie abonamentu wypłacanego raz w miesiącu. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek właściwego oszacowania kosztu przedmiotu zamówienia. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wartość brutto miesięcznego abonamentu oraz wartość brutto całej 24-miesięcznej umowy.</li>  
<li>Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</li>  
<li>Świadczenie usług przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego będzie miało miejsce w godzinach pracy administracji Muzeum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się, Wykonawca może świadczyć swoje usługi poza godzinami pracy administracji Muzeum.</li>  
<li>Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy wskazane w umowie w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.</li>  
<li>Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.</li>  
</ul>  
  <td width="358">PTM Soft Przemysław Tomecki
  ul. Kasztanowa 78, Więckowice 32-082 Bolechowice</td>
  <td width="152">17.712,00 zł</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 3</strong></td>
  <td width="358">Partium Sp. z o.o.
  Nowa Iwiczna, ul. Jesienna 32, 05-515</td>
  <td width="152">29.520,00 zł</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 4</strong></td>
  <td width="358">sm32 STUDIO Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec</td>
  <td width="152">41.328,00 zł</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 5</strong></td>
  <td width="358">perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak
  ul. Witkiewicza 22, 64-100 Leszno</td>
  <td width="152">36.309,60 zł</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 6</strong></td>
  <td width="358">Usługi Informatyczne Fabian Ferkaluk
  ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa</td>
  <td width="152">468.000,00 zł</td>
  </tr>
<ol start="3"> <tr>
<li><strong>TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA</ strong></li>  
</ol>  
Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  
<ol start="4">  
<li><strong>OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. </strong></li>  
</ol>  
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w niniejszym postępowaniu.  
<ol start="5">  
<li><strong>SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY</strong></li>  
</ol>  
<ul>  
<li>Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.</li>  
<li>Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.</li>  
<li>Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego opracowanymi przez Zamawiającego.</li>  
<li>Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.</li>  
<li>Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu (pełnomocnictwo rodzajowe).</li>  
<li>Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, podana w kwocie brutto musi uwzględniać całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. Niezastosowanie się do zaleceń Zamawiającego będzie skutkowało poprawieniem zaistniałych omyłek rachunkowych.</li>  
<li>Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.</li>  
</ul>  
<ol start="6">  
<li><strong>TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT</strong></li>  
</ol>  
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) <strong>do dnia 26.01.2023 r. godz. 12.00 </strong>na adres:  
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie  
<ol>  
<li><strong> Solec 24</strong></li>  
</ol>  
<strong>00-403 Warszawa</strong>   
<strong>tel. 22 629 92 68</strong>  
<strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto: sekretariat@muzeumazji.pl" >sekretariat@muzeumazji.pl< /a></strong>  
UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
<ol start="7">  
<li><strong>KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY</strong></li>  
</ol>  
<ul>  
<li>Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 100%.</li>  
<li>Za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta.</li>  
<li>Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty zostały tak samo wycenione, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.</li>  
<li>Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych  
niż zaoferowane w złożonych ofertach.</li>  
</ul>  
<ol start="8">  
<li><strong>INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</strong></li>  
</ol>  
<ul>  
<li>Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z którą najpierw stworzy ranking ofert (od najtańszej do najdroższej), a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta była najtańsza jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów.</li>  
<li>Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu  
  <td width="95"><strong> 7</strong></td>
  <td width="358">HEADHOG Mateusz Ignaczak
  Szyperska 2/5, 61-754 Poznań</td>
  <td width="152">44.280,00 zł</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="95"><strong> 8</strong></td>
  <td width="358">ADUIT Jarosław Jeleń
  Grunwaldzka 229/10, 85-451 Bydgoszcz</td>
  <td width="152">33.360,00 zł</td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2. Zamówienie zostanie udzielone firmie:
  PTM Soft Przemysław Tomecki
  ul. Kasztanowa 78, Więckowice 32-082 Bolechowice
w nim określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu.</li> Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert.
<li>Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego).</li>  
<li>Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość podjęcia negocjacji, z Wykonawcą najwyżej ocenionym, w sytuacji, gdy oferta ta będzie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką dysponuje do wysokości oferty najwyżej ocenionej.</li>  
<li>Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:</li>  
</ul>  
<ol>  
<li>nie wpłyną oferty;</li>  
<li>wszystkie oferty zostaną odrzucone;</li>  
<li>oferta z najniższą ceną będzie znacznie przekraczała ceny rynkowe;</li>  
<li>wybrana oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, a negocjacje, o których mowa powyżej nie odniosły zamierzonego skutku.</li>  
</ol>  
<ul>  
<li>O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie  
oraz zamieści informację na stronie internetowej Muzeum.</li>  
<li>Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się  
od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.</li>  
<li>Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana Umowa, na zasadach i wzorze określonym przez Zamawiającego.</li>  
<li>Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:</li>  
</ul>  
<ol>  
<li>których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;</li>  
<li>którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;</li>  
<li>którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.</li>  
<li><strong>KLAUZULE INFORMACYJNE< /strong></li>  
</ol>  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
<ul>  
<li>administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, tel. 22 629 92 68, fax. 22 621 94 70;</li>  
<li>Muzeum powołało inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub adres do korespondencji podany w punkcie 9.1.</li>  
<li>dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t. „Administrowanie stroną internetową Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”, realizowanym bez zastosowania ustawy Pzp w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;</li>  
<li>odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,  
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej;</li>  
<li>dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres obowiązku archiwizacyjnego, określonego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Muzeum;</li>  
<li>w odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;</li>  
<li>Wykonawca posiada:</li>  
</ul>  
<ol>  
<li>na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;</li>  
<li>na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;</li>  
<li>na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;</li>  
<li>prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;</li>  
</ol>  
<ul>  
<li>Wykonawcy nie przysługuje:</li>  
</ul>  
<ol>  
<li>w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;</li>  
<li>prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;</li>  
<li>na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.</li>  
<li><strong>OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ:</strong>  
<ul>  
<li>zakresie przedmiotu zamówienia i spraw proceduralnych – Pan Maciej Gacyk, tel. <strong>22 629 92 68 wew. 120</strong>;</li>  
<li>ewentualne zapytania co do przedmiotu zamówienia można przesyłać na adres  
e-mail: <strong><a href="mailto: sekretariat@muzeumazji.pl" >sekretariat@muzeumazji.pl< /a></strong></li>  
</ul>  
</li>  
<li><strong>ZAŁĄCZNIKI< /strong></li>  
</ol>  
<ul>  
<li>Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.</li>  
</ul>  
<ol start="12">  
<li><strong>UPUBLICZNIENIE< /strong></li>  
</ol>  
Strona internetowa Muzeum.  
Osoba zmieniająca
5