Struktura własnościowa i majątek

Struktura własności i majątek

Muzeum Azji i Pacyfiku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 8/99 oraz jest muzeum rejestrowanym, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego pod nr 52.

Muzeum jest użytkownikiem wieczystym działek oraz właścicielem poniżej wymienionych nieruchomości:

  • Użytkownikiem wieczystym działki Nr 11/2 o powierzchni 0,0343 ha oraz właścicielem budynku o powierzchni 357m2 mieszczącego się przy ul. Solec 24A w Warszawie, nr księgi wieczystej WA4M/00388385/0.
  • Użytkownikiem wieczystym działki nr 11/3 o powierzchni 0,0478ha oraz właścicielem budynku o powierzchni 353m2 mieszczącego się przy ul. Solec 24B w Warszawie, nr księgi wieczystej WA4M/00388386/7.
  • Jednocześnie Muzeum jest właścicielem lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 3947,27m2 mieszczącego się przy ul. Solec 24 w Warszawie (odrębna własność lokali na podstawie aktu notarialnego – Repetytorium A numer 7748/2013).

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2077 z dnia 10 listopada 2017 z późn. zm.).

Działalność Muzeum finansowana jest między innymi z:

  • dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
  • wpływów z działalności wystawienniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej, organizacji wydarzeń naukowych, artystycznych i kulturalnych.
  • wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  • wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego

Majątek Muzeum według stanu na dzień 31.12.2017

Ponadto Muzeum posiada samochód dostawczo-osobowy marki Renault Traffic, rok produkcji 2006, zamortyzowany w 100%.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2018-07-16 09:00:00
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2018-07-16 09:00:00
Osoba wprowadzająca informację: Sebastian Pomirski
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Halina Boroń

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.