Specjalista/ka ds. promocji w Dziale Promocji i Komunikacji

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalista/ka ds. promocji w Dziale Promocji i Komunikacji

 Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
– wynagrodzenie w przedziale 5000,00zł – 6500,00zł brutto;
– dodatek stażowy – dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastając o 1% za każdy następny rok, aż do osiągniecia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy;
– dopłaty do wypoczynku z ZFŚS;
– po okresie próbnym możliwość otrzymania legitymacji służbowej umożliwiająca darmowy lub ulgowy wstęp do niektórych muzeów w Polsce,
– zniżka pracownicza w prowadzonym przez Muzeum sklepie na książki, katalogi i pamiątki;
– zdobycie doświadczenia w pracy w Dziale Promocji i Komunikacji;
– możliwość wnioskowania o pracę w równoważnym systemie czasu pracy;
– możliwość wnioskowania o pracę hybrydową.

Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Proponowany termin zatrudnienia od 15 lipca 2024 r.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z public relations, komunikacją, marketingiem, historią sztuki lub orientalistyką;
– przynajmniej rok pracy na podobnym stanowisku;
– wiedza z zakresu public relations, realizacji kampanii i projektów komunikacyjnych;
– biegła obsługa Meta Business Suite, Google Ads, Google Analytics;
– umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
– umiejętność pisania informacji prasowych i tekstów o charakterze promocyjnym;
– znajomość platform społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i umiejętność efektywnego zarządzania nimi;
– znajomość nowoczesnych metod komunikacji z odbiorcami;
– umiejętność obsługi programów do edycji i montażu plików audio i wideo;
– znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2;
– duża samodzielność i umiejętność sprawnej organizacji swojej pracy, a także umiejętność pracy w zespole;
– umiejętność pracy pod presją czasu;
– wielozadaniowość.

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
– zainteresowanie kulturami Azji i Oceanii;
– zainteresowanie historią sztuki.

Zakres obowiązków:

– koordynowanie działań promocyjnych i komunikacyjnych;
– przygotowywanie analiz statystyk i raportów medialnych;
– przygotowywanie harmonogramów publikacji;
– współpraca i prowadzenie bieżących kontaktów z mediami;
– obsługa profili Muzeum w mediach społecznościowych oraz planowanie i tworzenie kampanii reklamowych;
– obsługiwanie i redagowanie strony www;
– przygotowywanie tekstów do umieszczania w mediach społecznościowych i na stronie www oraz zarządzanie udostępnianymi treściami;
– tworzenie tekstów, grafik, filmów, relacji oraz edycja zdjęć z przeznaczeniem do publikacji w mediach społecznościowych;
– prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej wybranych wydarzeń muzealnych oraz bieżącej działalności Muzeum;
– koordynowanie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
– kreowanie pozytywnego wizerunku Muzeum.

Wymagane dokumenty:

– CV zawierające imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia (opcjonalnie), dane kontaktowe, list motywacyjny, oświadczenie o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji”

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na pracodawcy, w związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit.
  c RODO
  w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia BIP, hostingu email).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 8. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 15. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 16. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział
  w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki albo za pomocą poczty elektronicznej w formie dokumentowej (skan z własnoręcznym podpisem), na adres: sekretariat@muzeumazji.pl , z dopiskiem w tytule: „nabór na stanowisko Specjalista/ka ds. promocji w Dziale Promocji i Komunikacji” do dnia 21 czerwca 2024 r. do godziny: 15.30.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.30.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci którzy będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-05-28 13:58:59
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-05-31 10:57:58
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian: