Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu fotograficznego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.

 

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło łącznie trzy oferty złożone przez:

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Termin realizacji Cena ofertowa (brutto)
1 Aology Ewa Bucoń

ul. Przemyska 49/2, 38-500 Sanok

2 dni 50.359,00 zł
2 BEIKS Machulski Sp. jawna

ul. Juliusza Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik

7 dni 52.300,00 zł
3 Internetowy Sklep-Komis „Oko” S.C.

Anna Wójcik-Janicka, Cezary Janicki

ul. Puławska 10/32, 02-566 Warszawa

7 dni 49.240,00 zł

Zestawienie ofert i miejsce w rankingu:

Nr oferty Oferent

(nazwa, adres)

Liczba punktów
w kryteriach oceny ofert:
Łączna liczba punktów Miejsce w rankingu
Cena

(80%)

Termin realizacji
(20%)
1 Aology Ewa Bucoń

ul. Przemyska 49/2, 38-500 Sanok

78,22 20,00 98,22 I
2 BEIKS Machulski Sp. jawna

ul. Juliusza Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik

75,32 5,71 81,03 III
3 Internetowy Sklep-Komis „Oko” S.C.

Anna Wójcik-Janicka, Cezary Janicki

ul. Puławska 10/32, 02-566 Warszawa

80,00 5,71 85,71 II

Biorąc powyższe pod uwagę, ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca pn. Aology Ewa Bucoń. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj. 98,22 pkt) spośród wszystkich złożonych ofert.

Wykonawca wykazał jednoznacznie, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowej dostawy.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-20 13:51:44
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-11-08 14:53:55
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian: