Pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– zdobycie doświadczenia w rozwijającej się instytucji,
– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– możliwość pracy w trybie hybrydowym (częściowo zdalnie),
– wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5000 – 7000,00 zł (uzależnione od posiadanych kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku adiunkta, kustosza lub kustosza dyplomowanego).

Proponowany termin zatrudnienia od 1 lipca 2024 r.

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki, orientalistyka lub pokrewne,
– udokumentowane zainteresowanie badawczo-naukowe kulturą z obszaru Azji Wschodniej i / lub Wietnamu,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– swobodne posługiwanie się pakietem Office,
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
– bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w pracy w muzeum / instytucji kultury,
– mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język azjatycki).

Zakres obowiązków:

– przygotowywanie i realizacja wystaw,
– opracowywanie zbiorów,
– przygotowanie katalogów i innych publikacji muzealnych,
– wsparcie merytoryczne działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie zbiorów i wystaw,
– działalność naukowa w ramach specjalizacji, m.in.  udział w konferencjach, przygotowywanie wykładów, odczytów i referatów.

Wymagane dokumenty:

– CV, zawierające imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia (opcjonalnie), dane kontaktowe, oświadczenie o posiadanym wykształceniu i  kwalifikacjach zawodowych oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
– fragment tekstu o charakterze naukowym (np. artykułu, pracy dyplomowej),
– list motywacyjny (do 1000 znaków),
– w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji”.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na pracodawcy, w związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit.
  c RODO
  w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia BIP, hostingu email).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 8. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 15. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 16. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział
  w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki albo za pomocą poczty elektronicznej w formie dokumentowej (skan z własnoręcznym podpisem), na adres: sekretariat@muzeumazji.pl , z dopiskiem w tytule: „nabór na stanowisko Pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego” do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny: 15.30.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.30.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci którzy będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

 

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-05-27 13:23:43
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-05-31 10:57:22
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian: