Nabór na stanowisko: sekratarka/sekretarz

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na sekretarkę / sekretarza

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 2. Nadzorowanie obiegu dokumentów i informacji
 3. Obsługa poczty elektronicznej
 4. Przygotowywanie projektów korespondencji
 5. Wysyłanie, odbieranie i ewidencja poczty i przesyłek kurierskich
 6. Prowadzenie kalendarza dyrekcji
 7. Organizacja i obsługa spotkań
 8. Organizowanie wyjazdów służbowych
 9. Udzielanie informacji o działalności Muzeum
 10. Obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych
 11. Monitorowanie zaopatrzenia i składanie zamówień na artykuły biurowe i spożywcze

Wymagania niezbędne:

 1. Znajomość języka angielskiego
 2. Umiejętność redagowania tekstów
 3. Dobra znajomość MS Office
 4. Znajomość przepisów RODO
 5. Dobra organizacja pracy
 6. Staranność i dokładność
 7. Komunikatywność, umiejętności interpersonalne
 8. Samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania

Mile widziane:

 1. studia z zakresu administracji, zarządzania, marketingu
 2. kwalifikacje wymagane na stanowisku sekretarki/sekretarza
 3. doświadczenie w pracy o zbliżonym zakresie
 4. chęć ciągłego podwyższania kwalifikacji.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu;
 2. pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 3. możliwość rozwoju zawodowego.
 4. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5500-6000 zł brutto oraz dodatek stażowy
 5. Proponowana data rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1/ CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

a w przypadku podania dalszych danych, zamieszczenia w CV oświadczenia, zawierającego poniższą klauzulę:

“W zakresie danych wykraczających poza dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

2/ listu motywacyjnego.

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

lub mailowo: sekretariat@muzeumazji.pl

Termin składania aplikacji: 24 lipca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@muzeumazji.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru,
  nie dłużej niż 3 miesiące;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-07-03 11:29:57
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-07-03 11:30:08
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

 • Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
 • 3 lipca 2023 o 11:29:57 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu