Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór współpracownika.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór współpracownika.

 

Oferujemy:

3-miesięczną współpracę na podstawie umowy zlecenie w wymiarze ok. 10 godzin tygodniowo;

Wynagrodzenie w przedziale 38-40 zł za godzinę brutto, zależnie od posiadanego doświadczenia;

Planowane data rozpoczęcia współpracy: styczeń/ luty 2024.  

 

Wymagania konieczne:

Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki humanistyczne) lub w trakcie studiów, 

Znajomość polskiego języka migowego na poziomie min. B2,

Znajomość języka polskiego fonicznego w stopniu pozwalającym na komunikację z zespołem Muzeum i na komunikację mailową, 

Dobra znajomość  podstawowych programów biurowych (pakiet Office).

 

Mile widziane :

Zainteresowanie zagadnieniami zwianymi z kulturami Azji i Oceanii;

Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;

Doświadczenie w pracy projektowej;

Znajomość zasad pisania ETR. 

 

Zakres obowiązków:

– Kontakt ze zwiedzającymi posługującymi się polskim językiem migowym (na żywo i zdalnie -połączenia wideo);

– Przygotowanie treści w PJM (informacje o bieżących działaniach Muzeum) do publikacji w mediach społecznościowych;

– Współpraca z pracownikami MAiP przy organizacji wydarzeń dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami i bieżących pracach związanych z dostępnością.

 

Dokumenty:

CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, oświadczenie o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz krótki list motywacyjny (do 1000 znaków, wpisany w treści maila), prosimy przesłać na adres sekretariat@muzuemazji.pl do godz. 15.00 dnia 23.01.2024 r.

 

W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do czasu zakończenia postępowania, a po tym czasie do celów archiwizacyjnych”.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na pracodawcy, w związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia BIP, hostingu email).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@muzeumazji.pl , z dopiskiem w tytule: „nabór PJM” do dnia 23 stycznia 2024 r. do godziny: 15.00.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy w terminie do dnia 23 stycznia 2024, do godziny 15.00. 

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci którzy będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

 

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-01-15 14:16:23
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-01-15 14:16:23
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.