Kierownik Działu Zbioru i Inwentarzy – Główny Inwentaryzator

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na kierownika Działu Zbiorów i Inwentarzy – Głównego Inwentaryzatora

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

 • kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
  • inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami
  • przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów
  • użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum
  • digitalizacji zbiorów
  • kwerend i udostępniania informacji o zbiorach
  • skontrum zbiorów
  • przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów
 • określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów oraz innych form ewidencji zbiorów
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum
 • opracowania i aktualizacje, wspólnie z Dyrektorem Muzeum, polityki utrzymania zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów dotyczącej zakupów, darów i depozytów
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności umów, protokołów, licencji
 • prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek humanistyczny
 • dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu
 • 5 lat stażu pracy
 • znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania

Mile widziane:

 • studia z dziedziny nauk o kulturze
 • kwalifikacje wymagane na stanowisku kustosza lub kustosza dyplomowanego.
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i procesami oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 • doświadczenie w pracy o zbliżonym zakresie zadań;
 • znajomość programu MONA;
 • chęć ciągłego podwyższania kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • pracę przy dużych projektach wystawienniczych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1/ CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

a w przypadku podania dalszych danych, zamieszczenia w CV oświadczenia, zawierającego poniższą klauzulę:

“W zakresie danych wykraczających poza dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

2/ listu motywacyjnego.

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa              

lub mailowo: sekretariat@muzeumazji.pl

Termin składania aplikacji:  15 listopada 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: robert.cielma@tc-consulting.pl. lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru,
  nie dłużej niż 3 miesiące;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2022-10-25 13:33:45
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2022-10-25 13:33:45
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.