kierownik Działu Zbiorów i Inwentarzy – Główny Inwentaryzator

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na kierownika Działu Zbiorów i Inwentarzy – Głównego Inwentaryzatora

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

 • kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:
  • inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami
  • przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów
  • użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum
  • digitalizacji zbiorów
  • kwerend i udostępniania informacji o zbiorach
  • skontrum zbiorów
  • przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów
 • określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów oraz innych form ewidencji zbiorów
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum
 • opracowania i aktualizacje, wspólnie z Dyrektorem Muzeum, polityki utrzymania zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów dotyczącej zakupów, darów i depozytów
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności umów i protokołów
 • prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej
 • nadzór nad pracą Działu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu
 • min. 5 lat stażu pracy
 • znajomość problematyki zarządzania zbiorami
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność planowania, zarządzania zespołem oraz współpracy
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i wprowadzania zmian

Mile widziane:

 • studia z dziedziny nauk o kulturze
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • doświadczenie w zarządzaniu;
 • doświadczenie w pracy o zbliżonym zakresie zadań;
 • znajomość programu MONA;

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu;
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 6.400-7.000 zł brutto.
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • pracę przy dużych projektach wystawienniczych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • Proponowana data rozpoczęcia pracy: od 01-12-2023 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1/ CV* zawierającego poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

2/ listu motywacyjnego.

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

lub mailowo:sekretariat@muzeumazji.pl

Termin składania aplikacji: 12 listopada 2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@muzeumazji.pl
  lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
   na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru,
   nie dłużej niż 3 miesiące;
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
   na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
  4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-24 13:55:03
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-24 13:55:03
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.