Edukator Muzealny

EDUKATOR MUZEALNY

w Dziale Edukacyjnym

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
 • Możliwość elastycznego czasu pracy (12-32 h w miesiącu)
 • Wynagrodzenie w wysokości 75,00 zł brutto za godzinę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zwiększenie potencjału zawodowego

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie z maturą
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Dobry kontakt z dziećmi
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i zainteresowanie kulturami Azji

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych

Dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny (do 1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać e-mailem na adres  edukacja@muzeumazji.pl do dnia 29.01.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na pracodawcy, w związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia BIP, hostingu email).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-01-03 13:46:20
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-01-03 13:46:20
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.