Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie (zwanego dalej: „Muzeum”)
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie:
   1. na stanowisku kierowniczym w obszarze działalności muzealnej bądź kulturalnej, lub
   2. zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą bądź kulturalną oraz jej/jego pracownikami, lub
   3. w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością muzealniczą bądź kulturalną.
 1. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
  • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
  • znajomości tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.
 2. Wymogi formalne kandydatów:
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,
  • brak przeciwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),
  • w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), lub ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  • pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 15 stron, opatrzny własnoręcznym podpisem,
  • życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2, tj. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

(przykładowy wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 7-9 stanowi załącznik do ogłoszenia)

 1. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
  • kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,
  • podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
  • kierowanie sprawami naukowo-badawczymi, edukacyjnymi, organizacyjnymi i administracyjno-finansowymi,
  • sprawowanie nadzoru nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
  • wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
  • przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków inwestycyjnych.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

w terminie do 11 marca 2024 r.

11 marca 2024 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej 11 marca 2024 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową oraz zostaną zwrócone adresatom.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa do 30 kwietnia 2024 r.

O dopuszczeniu do postępowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej czy rozmowy telefonicznej.

Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Informacje dodatkowe

 1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty złożone w języku obcym i nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
 2. Informacji o konkursie udziela pracownik Biura ds. Kierowników Jednostek Podległych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 418, tel. 22 59 07 741,
  e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt., godz. 8-16).
 3. Informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności Muzeum, o których mowa w art. 16 ust 3e ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2024 r. poz. 87), udostępniane są kandydatom w formie elektronicznej.

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

mogą być udostępnione:

 • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji,
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-02-06 13:56:46
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-03-06 13:05:30
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski

Wersje / Historia zmian:

 • Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
 • 6 lutego 2024 o 13:56:46 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu