Bibliotekarz/Bibliotekarka – Archiwista/Archiwistka

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

BIBLIOTEKARZA / BIBLIOTEKARKI – ARCHIWISTY / ARCHIWISTKI

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat)
 • Samodzielne stanowisko pracy w bibliotece fachowej, ścisłą współpracę z kreatywnym, zaangażowanym zespołem
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164),
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o bibliotekach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także uregulowań prawnych dot. ochrony danych osobowych,
 • Znajomość języka angielskiego biegła w piśmie, co najmniej średnio zaawansowana w mowie.
 • co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotekach.

 

Wymagania dodatkowe :

 • Doświadczenie w pracy w bibliotece fachowej lub naukowej
 • Doświadczenie w pracy z bibliotecznymi bazami danych
 • Doświadczenie w pracy archiwalnej
 • Znajomość innych języków obcych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobre zdolności organizowania własnego czasu pracy
 • Samodzielność, kreatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego
 2. Prowadzenie biblioteki
 • W zakresie gromadzenia materiałów bibliotecznych:

Stworzenie i realizacja polityki gromadzenia i uzupełniania zbiorów.

Systematyczne przeprowadzanie kwerend na rynku wydawniczym polskim i obcym, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw naukowych, zakup publikacji po akceptacji przez dyrektora Muzeum.

Opracowanie akcesyjne wszystkich wydawnictw wpływających do Muzeum.

 

 • W zakresie opracowywania materiałów bibliotecznych :

Prowadzenie bibliotecznych ksiąg inwentarzowych.

Opracowywanie formalne i rzeczowe wpływu bieżącego oraz retrokonwersja zbiorów w programie Libra.

Stworzenie i prowadzenie bazy zawartości wybranych czasopism.

 

 • W zakresie udostępniania materiałów bibliotecznych :

Obsługa czytelników.

Prowadzenie statystyki czytelników i udostępnień.

Dbałość o bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych.

 

 • W zakresie informacji o/promocji materiałów bibliotecznych:

Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.

Współpraca z Działem Promocji i Projektów Kulturalnych w zakresie promocji Biblioteki.

 

Dodatkowo:

Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk muzealnych, we współpracy z poszczególnymi Działami.

 

Dokumenty:

 • CV, zawierające imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe , oświadczenie o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych oraz o  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • List motywacyjny (do 1000 znaków)

w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze: oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, moich danych osobowych, w zakresie wykraczającym poza wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko bibliotekarza/bibliotekarki – archiwisty/ archiwistki”.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na pracodawcy, w związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeumazji.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO
  w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia BIP, hostingu email).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 8. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 9. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Muzeum Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 15. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 16. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki albo za pomocą poczty elektronicznej w formie dokumentowej (skan z własnoręcznym podpisem), na adres: sekretariat@muzeumazji.pl , z dopiskiem w tytule: „nabór na stanowisko bibliotekarza / bibliotekarki” do dnia 8 czerwca 2021 r. do godziny: 15.30.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adresy w terminie do dnia 8 czerwca 2021 r. do godz. 15.30.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci którzy będą zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2021-05-24 13:16:19
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2021-05-24 13:16:19
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska

Wersje / Historia zmian:

Brak wcześniejszych wersji oraz brak historii zmian dla tego wpisu.