Deklaracja dostępności

To jest starsza wersja wpisu, opublikowana 24 marca 2021 o 15:39:06. Opis zmian możesz sprawdzić poniżej lub przejść do aktualnej wersji.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Azji i Pacyfiku .

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-16 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-05 .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: : 2020-11-05 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Prange , pawelprange@muzeumazji.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 621 94 70 wew. 130 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Muzeum korzysta z trzech budynków położnych przy ul. Solec 24.

Przestrzeń udostępniana zwiedzającym, tj. sale wystawowe, edukacyjne, biblioteka, kawiarnia i sklep, znajduje się na parterze nowego budynku. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma wysokich progów. Minimalna szerokość drzwi wewnętrznych to 90 cm. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeden z dwóch mniejszych budynków zajmowanych przez Muzeum, mieści wyłącznie pomieszczenia techniczne. W drugim znajduje się sekretariat Muzeum, który jest niedostępny dla osób poruszających się na wózku. Aby wejść do budynku, w którym znajduje się sekretariat, należy pokonać 2 schodki. Niektóre drzwi w tym budynku mają szerokość mniejszą niż 90 cm oraz progi, a toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed Muzeum znajduje się parking (miejska strefa płatnego parkowania). Na parkingu wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Oba miejsca parkingowe mają szerokość 3,6 m i obniżone krawężniki.

Szersze informacje nt. dojazdu dostępne są na stronie: https://www.muzeumazji.pl/wizyta/#nav-388 Z tej samej strony można też pobrać przedprzewodnik napisany w języku łatwym do czytania i rozumienia.

Psy asystujące są mile widziane. Spragnionym psom-asystentom chętnie podamy miskę wody.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Możemy zapewnić bezpłatne tłumacza PJM m.in. na warsztaty, zwiedzanie z przewodnikiem lub wydarzenie edukacyjne. Ze względów organizacyjnych – prosimy o jak najwcześniejsze przesłanie informacji o konieczności zapewnienia tłumaczenia na PJM na adres polazygmunt@muzeumazji.pl.

Pliki do pobrania:

Metryka:

Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-11-13 09:32:55
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-03-29 09:33:34
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Paweł Prange

Wersje / Historia zmian:

Zmiany:

24 marca 2021 o 15:39:06Aktualna wersja
Treść
<span id="a11y-podmiot">Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie </span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a id="”a11y-url”" href="http:// bip.muzeumazji.pl/">strony internetowej BIP Muzeum Azji i Pacyfiku </a> . <span id="a11y-podmiot">Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie </span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a id="”a11y-url”" href="http:// bip.muzeumazji.pl/">strony internetowej BIP Muzeum Azji i Pacyfiku </a> .
Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data- publikacja">2018-07-16 </span> . Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="”a11y-data- aktualizacja”">2019-11-05 </span>. Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data- publikacja">2018-07-16 </span> . Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="”a11y-data- aktualizacja”">2019-11-05 </span>.
Strona internetowa jest <span id="a11y-status"> zgodna </span> z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest <span id="a11y-status"> zgodna </span> z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: : <span id="a11y-data- sporzadzenie">2020-11-05 </span>. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  Oświadczenie sporządzono dnia: <strong><span id="a11y-data- sporzadzenie" >2020-11-05< /span>.</strong>
  Ostatnia aktualizacja deklaracji dostępności: <strong><span id="a11y-data- aktualizacja" >2024-03-29< /span></strong>.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2> <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Paweł Prange </span>, <span id="a11y-email" >pawelprange@muzeumazji.pl </span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 22 621 94 70 wew. 130 </span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba">Paweł Prange </span>, <span id="a11y-email" >pawelprange@muzeumazji.pl </span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 22 621 94 70 wew. 130 </span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.</p> <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.</p>
&nbsp; &nbsp;
Muzeum korzysta z trzech budynków położnych przy ul. Solec 24.  
  <strong>Dostępność architektoniczna</strong>
Przestrzeń udostępniana zwiedzającym, tj. sale wystawowe, edukacyjne, biblioteka, kawiarnia i sklep, znajduje się na parterze nowego budynku. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma wysokich progów. Minimalna szerokość drzwi wewnętrznych to 90 cm. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.  Przestrzeń udostępniana zwiedzającym znajduje się na parterze. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma wysokich progów. Minimalna szerokość drzwi wewnętrznych to 90 cm. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Jeden z dwóch mniejszych budynków zajmowanych przez Muzeum, mieści wyłącznie pomieszczenia techniczne. W drugim znajduje się sekretariat Muzeum, który jest niedostępny dla osób poruszających się na wózku. Aby wejść do budynku, w którym znajduje się sekretariat, należy pokonać 2 schodki. Niektóre drzwi w tym budynku mają szerokość mniejszą niż 90 cm oraz progi, a toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby poruszające się na wózku mają utrudniony dostęp do sekretariatu Muzeum. Aby wejść do budynku, w którym znajduje się sekretariat należy pokonać 2 schodki. Muzeum dysponuje rozkładanym podjazdem, który umożliwia osobom poruszającym się na wózku pokonanie tych schodów. Niektóre drzwi w tym budynku mają szerokość mniejszą niż 90 cm oraz progi.
Przed Muzeum znajduje się parking (miejska strefa płatnego parkowania). Na parkingu wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Oba miejsca parkingowe mają szerokość 3,6 m i obniżone krawężniki. Przed Muzeum znajduje się parking (miejska strefa płatnego parkowania). Na parkingu wydzielone są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Oba miejsca parkingowe mają szerokość 3,6 m i obniżone krawężniki.
  Szersze informacje nt. dojazdu dostępne są na stronie: <a href="https:/ /muzeumdostepne.muzeumazji.pl/ dojazd-do-muzeum/">https: //muzeumdostepne.muzeumazji.pl/ dojazd-do-muzeum/</a>.
Szersze informacje nt. dojazdu dostępne są na stronie: <a href="https:/ /www.muzeumazji.pl/ wizyta/#nav-388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //www.muzeumazji.pl/wizyta/ #nav-388</a> Z tej samej strony można też pobrać przedprzewodnik napisany w języku łatwym do czytania i rozumienia.  Ze strony <a href="https:/ /muzeumdostepne.muzeumazji.pl/ etr/">https:/ /muzeumdostepne.muzeumazji.pl/ etr/</a> można pobrać przedprzewodnik napisany w języku łatwym do czytania i rozumienia.
Psy asystujące są mile widziane. Spragnionym psom-asystentom chętnie podamy miskę wody. Psy asystujące są mile widziane. Spragnionym psom-asystentom chętnie podamy miskę wody.
W Muzeum nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Możemy zapewnić bezpłatne tłumacza PJM m.in. na warsztaty, zwiedzanie z przewodnikiem lub wydarzenie edukacyjne. Ze względów organizacyjnych – prosimy o jak najwcześniejsze przesłanie informacji o konieczności zapewnienia tłumaczenia na PJM na adres <a class="mailto-link" href="mailto: polazygmunt@muzeumazji.pl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polazygmunt@muzeumazji.pl</a>. W Muzeum nie ma zamontowanej na stałe pętli indukcyjnej. W czasie oprowadzania z przewodnikiem można skorzystać z systemu tourguide z cyfrową pętlą indukcyjną. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online. Istnieje możliwość kontaktu w polskim języku migowym za pomocą wideorozmowy lub na miejscu, w Muzeum, po wcześniejszym umówieniu terminu droga mailową. Adres do kontaktu: <a href="mailto: dostepnosc@muzeumazji.pl" >dostepnosc@muzeumazji.pl</a>.
  Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub dostępności informacyjno- komunikacyjnej można wysyłać:
  <ul>
   <li>mailem, na adres <a href="mailto: dostepnoc@muzuemazji.pl"> dostepnosc@muzeumazji.pl</a></li>
   <li>tradycyjnym listem, na adres Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa</li>
  </ul>
  &nbsp;
  &nbsp;
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2021/03/Raport-o-stanie-zapewnienia-dostępności-podmiotu-publicznego.pdf
opis: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Pliki do pobrania

opis:
 https://bip.muzeumazji.pl/bip/uploads/2021/03/Raport-o-stanie-dostępności.pdf
opis: Raport o stanie dostępności